Traduceri Timisoara si Caransebes

Autorizatie Traducator

Autorizaţia se poate obţine prin depunerea unui dosar la Ministerul de Justiţie (la registratură) – Str. Apollodor nr. 17, sector 5, Bucureşti.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • o cerere – adresată Ministrului de Justiţie şi care să cuprindă: numele şi prenumele solicitantului, domiciliul complet, număr de telefon, menţiunea că este cetăţean român sau al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, limba pentru care solicită să fie autorizat ca traducător şi interpret
 • copia legalizată a unuia dintre următoarele documente din care să rezulte specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea:
  • diploma de licenţă sau echivalentă
  • diploma de licenţă care atestă absolvirea unui institut de învăţământ superior în limba respectivă
  • diploma de bacalaureat ori echivalentă care atestă absolvirea unui liceu cu predare în limba străină
  • atestat integral de traducător (traducere şi retroversiune) în specialitatea „ştiinţe juridice”, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor
 • certificat de cazier judiciar
 • copie a BI / CI sau paşaportului
 • copie a certificatului de naştere şi, după caz, a celui de căsătorie
 • recomandare din partea unei instituţii cu care a colaborat sau din partea unui cadru universitar
 • declaraţie autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu; model: Subsemnatul (a), domiciliat în, posesor al BI/CI/paşaport, seria, nr., eliberat de, la data de, declar pe propria răspundere că nu mi-a fost restrânsă, în condiţiile legii, capacitatea de exerciţiu.
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical
 • dovada achitării taxei judiciare de timbru (la Direcţia Economică)
 • timbru judiciar de 0,15 ron.

După obţinerea acestei autorizaţii de la Ministerul de Justiţie, traducătorul trebuie să se înregistreze în termen de 60 de zile la Tribunalul în raza căruia îşi are domiciliul (cu copie după autorizaţie, copie după CI/BI şi stampilă) şi, în termen de 15 zile, la Administraţia Financiară de care aparţine (copie autorizaţie, copie BI/CI, Registru de încasări şi plăţi, 4 timbre fiscale de 5 ron, cerere pentru avizarea Registrului de încasări şi plăţi).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll Up